New Video - GoEnergy 1.6.2.4 r16


ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ KAI EΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "GOENERGY" ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Α.Π 1600/28.01.2014

 Λογισμικό ενεργειακής επιθεώρησης GoEnergy 1.6.2.4 new Release 16
με ενσωματωμένη την αυτοματοποίηση επίλυσης και αναλυτικό Help module


 

   Χαρακτηριστικά εφαρμογής

α.Θέρμανση BuildingSoft - Θέρμανση β.Φωτισμός BuildingSoft - Φωτισμός γ.Συντελεστές U για κτίρια πριν το 1979 BuildingSoft - Συντελεστές U για κτίρια πριν το 1979 δ.Έξυπνη εισαγωγή και προσανατολισμοί BuildingSoft - Έξυπνη εισαγωγή και προσανατολισμοί ε. Help BuildingSoft - Help ζ. Eπίλυση ενεργειακής κατάταξης BuildingSoft - Αυτοματοποιημένη επίλυση με TEE KENAK
 • Άνοιγμα και επεξεργασία οποιουδήποτε αρχείου ενεργειακής επιθεώρησης xml.
 • On Line αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού (εμφανίζει με την εκκίνηση του προγράμματος όποια διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση υπάρχει και την εγκαθιστά αυτόματα κατ' επιλογή).
 • Εισαγωγή αρχείου xml από το BuildingCert με τον αριθμό πρωτοκόλλου της Ενεργειακής Επιθεώρησης.
 • Επίλυση Ενεργειακής κατάταξης με κλήση του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ, η κλίση γίνεται αυτόματα χωρίς παρέμβαση του χρήστη (εικ.ζ).
 • Δυνατότητα εισαγωγής χρήσης κτιρίου για άμεση επίλυση (δοκιμές) χωρίς εισαγωγή αρχείου.
 • Διατήρηση διπλού αρχείου ανοιγμάτων για εύκολη εισαγωγή (εισάγετε τη γεωμετρία και τον τύπο του μία φορά και το χρησιμοποιήτε συνεχώς).
 • Διαφορετικοί τύποι πλαισίου και υαλοστασίου με τους συντελεστές θερμοπερατότητας U όπως αναφέρονται στην TOTEE, με δυνατότητα επιμέρους τροποποίησής τους (καλύπτονται όλοι οι συνδιασμοί).
 • Αναλυτικός υπολογισμός των συντελεστών, θερμοπερατότητας Uval και ηλιακού θερμικού κέρδους gw των κουφωμάτων, επιλέγοντας ποσοστό πλαισίου ή δίνοντας τις διαστάσεις των υαλοπινάκων. Ο τύπος και ο τρόπος υπολογισμού των παραπάνω συντελεστών μπορεί να φαίνεται σε πραγματικό χρόνο στον πίνακα των διαφανών με ένα πέρασμα του δείκτη πάνω από την εγγραφή.
 • Αυτόματη εύρεση συντελεστών θερμοπερατότητας Uval αδιαφανών ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτιρίου εικ.γ (καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις της ΤΟΤΕΕ για κτίρια πριν το '79, επίσης υπάρχει ενημερωτική καρτέλα για αυτά που κτίστηκαν μετά του κανονισμό θερμομόνωσης κτηρίων).
 • Δυνατότητα αυτοματοποίησης φέροντος οργανισμού με δημιουργία διπλής εγγραφής με την εισαγωγή του στοιχείου (δημιουργεί μία εγγραφή για την τοιχοποιία και μία για το σκυρόδεμα δίνοντας τα αντίστοιχα U , αναλύοντας τα ποσοστά τους αυτόματα σύμφωνα με το ποσοστό του Φ.Ο ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου).
 • Υπολογίζει και αφαιρεί συνεχώς, σε πραγματκό χρόνο, σε οποιαδήποτε εισαγωγή, διόρθωση, αντιγραφή ή διαγραφή στοιχείου, το εμβαδόν των διαφανών από αυτό των αδιαφανών που βρίσκονται στον ίδιο προσανατολισμό και τμήμα (η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί στις επιλογές του προγράμματος).
 • Δυνατότητα μαζικής τροποποίησης των συντελεστών θερμοπερατότητας U όλων των δομικών στοιχείων σε όλες τις ζώνες, ΜΘΧ ή και Ηλιακούς χώρους με πολύ μεγάλη δυνατότητα παραμετροποίησης.
 • Μαζική τροποποίηση των τύπων κουφωμάτων στις ζώνες με συγχρόνως αναλυτικό επαναυπολογισμό των συντελεστών τους (U, gw και Ff).
 • Επιλογή αντιγραφής τμημάτων ζώνης και επικόλληση σε μία άλλη (κέλυφος, στοιχεία ζώνης, συστήματα).
 • Στην επιλογή δημιουργίας σεναρίων το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα τρία αντίγραφα κτιρίου με έτοιμα παραμετροποιημένα σενάρια.
 • Εισαγωγή προσανατολισμού με δύο τρόπους, ο ένας με βήμα μίας μοίρας χειροκίνητος και ο δεύτερος πρακτικός με βήμα 20 μοιρών.
 • Εφαρμόζει διπλή γραμμική παρεμβολή για τον υπολογισμό των συντελεστών σκίασης με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού. Οι συντελεστές και οι γωνίες σκίασης εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο και στους δύο τρόπους εισαγωγής δεδομένων και μεταβάλλονται όταν αλλάζουν τα εμπόδια ή ο προσανατολισμός.
 • Πινακοποίηση και ταξινόμηση όλων των δομικών στοιχείων, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους, για καλύτερο έλεγχο της επιθεώρησης και εμφάνισή τους σε ξεχωριστό παράθυρο σε πραγματικό χρόνο (εικ.δ).
 • Δύο διαφορετικοί τρόποι εισαγωγής δομικών στοιχείων, εισάγετε το μήκος του και τα εμπόδια και όλα τα άλλα γίνονται αυτόματα από το πρόγραμμα. (ιδανικό για εισαγωγή στοιχείων με ένα φορητό υπολογιστή επιτόπου στο έργο)
 • Δύο διαφορετικοί τρόποι διόρθωσης δεδομένων, ένας αναλυτικός με μεγάλη παραμετροποίηση και ένας πρακτικός και γρήγορος για τα εμπόδια και τον προσανατολισμό, ο οποίος ενεργοποιήται με ένα πέρασμα του δείκτη πάνω από την εγγραφή του δομικού στοιχείου στο πλέγμα (αυτή η ιδιότητα μπορεί να απενεργοποιηθεί στις επιλογές του προγράμματος).
 • Υπολογισμός διείσδυσης αέρα από κουφώματα σε πραγματικό χρόνο δηλαδή σε οποιαδήποτε κίνηση γίνει στα διαφανή (προσθήκη, διόρθωση, αντιγραφή-επικόλληση, διαγραφή κλπ.)
 • Έλεγχος και υπολογισμός απαίτησης ΖΝΧ για όλες τις χρήσεις σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ (ποσότητα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας ή ανά δωμάτιο ανάλογα με την χρήση της ζώνης).
 • Aυτόματα το θεωρητικό για όλα τα συστήματα όπου προβλέπεται από την ΤΟΤΕΕ.
 • Ελεγχος Υπερδιαστασιολόγησης λέβητα με δυνατότητα υπολογισμού της περιβάλλουσας από το αρχείο xml. (καλύπτει και την περίπτωση ΖΝΧ μαζί ή και ξεχωριστά από την θέρμανση).
 • Καρτέλλα υπολογισμού Β.απ. τερματικών μονάδων για ψύξη και θέρμανση.
 • Δυναμικός χειρισμός του συστήματος παραγωγής με δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικών συστημάτων με αυτόματη προσαρμογή του ποσοστού χρήσης μηνών (εικ.α).
 • Αυτόματος υπολογισμός της ελάχιστης απαίτησης παροχής νωπού αέρα, στο σύστημα του μηχανικού αερισμού, ανάλογα με τη χρήση της ζώνης, το περνάει κατευθείαν στο θεωρητικό του εφόσον του ζητηθεί. (καλύπτει όλες τις χρήσεις που προβλέπονται από την ΤΟΤΕΕ).
 • Εισαγωγή πολλών διαφορετικών συστημάτων φωτισμού με επιμερισμό της ελάχιστης απαίτησης του κανονισμού ανάλογα με το ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύ τους. To πρόγραμμα επιλέγει δυναμικά ποια τιμή ισχύος θα εισάγει στο αρχείο xml συγκρίνοντας συνεχώς την εγκατεστημένη ισχύ με την ελάχιστα απαιτούμενη σύμφωνα με τον κανονισμό (καλύπτει όλες τις περιπτώσεις του κανονισμού). Έτοιμο το θεωρητικό σύστημα. Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων κουφωμάτων για τον υπολογισμό του ποσοστού της περιοχής φυσικού φωτισμού ΦΦ% (εικ.β).
 • Νέο εργαλείο για γραφική εισαγωγή προσανατολισμών και δομικών στοιχείων πάνω σε μία εικόνα ή ένα σκαρίφημα της κάτοψης.
  Οι προσανατολιμοί των δομικών στοιχείων αναγνωρίζονται αυτόματα και υπάρχει δυνατότητα για κατασκευή και επανακασκευή του κελύφους της θερμικής ζώνης συνεχώς με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού. Η γραφική εισαγωγή μπορεί να εφαρμοστεί ξεχωριστά για κάθε θερμική είτε δημιουργώντας ένα νέο αρχείο ή αντιγράφοντας ένα υπάρχων από μία άλλη θερμική ζώνη.
 • Aναλυτικό Help module και ενσωμάτωση του help του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ (εικ.ε)


 


     video παρουσίασης

  ολοκληρωμένο παράδειγμα                                                                                       δημιουργία σκαριφήματος στη γραφική εισαγωγή  (NEW!!)

περιβάλλον γραφικής εισαγωγής  (NEW!!)

 

     Κόστος αγοράς προγράμματος νέας έκδοσης GoEnergy v1.6.2.4 r16

     Κόστος αγοράς 1η άδεια χρήσης 380€ + ΦΠΑ 23%, 2η άδεια χρήσης 280€ + ΦΠΑ 23%
    προσφορά τώρα 1η άδεια χρήσης μόνο 220€ + ΦΠΑ 23% με δυνατότητα μεταφοράς της χρήσης και σε δεύτερο υπολογιστή.

     Η αναβάθμιση από τις προηγούμενες εκδόσεις είναι δωρεάν.

     Παρέχεται δωρεάν συνεχής τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη και χωρίς κανένα συμβόλαιο συντήρησης.

     Η μετατροπή δοκιμαστικής σε κανονική χρήση γίνεται αυτόματα με την κατάθεση, μέσω online ενημέρωσης.

     Για ερωτήσεις, σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και ενεργοποίησης, τηλεφωνικά ή στο email: sales@buildingsoft.gr

 

     Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

     To λογισμικό τρέχει σε περιβάλλον Windows XP, VISTA, 7, 8 και 10

     Απαιτήσεις υλικού : 200MB ελεύθερο χώρο στο δίσκο, 512ΜΒ μνήμη, λειτουργεί σε οποιαδήποτε ανάλυση οθόνης αλλά για καλύτερο
     οπτικό αποτέλεσμα καλό είναι το πλάτος να ορίζεται από 1100 px και άνω

     Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή όπως και η διαγραφή του ή η μεταφορά του σε άλλον υπολογιστή.

 

      Το Λογισμικό GoEnergy διατίθεται σε πλήρη λειτουργία για δωρεάν δοκιμαστική χρήση 15 ημερών

Σημαντική ενημέρωση
Για να γίνει η ενεργειακή επιθεώρηση θα πρέπει ο χρήστης να προμηθευτεί το ειδικό λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
Το λογισμικό GoEnergy όπως και όλα τα εμπορικά λογισμικά εκτελεί τους υπολογισμούς για την ενεργειακή κατάταξη με κλήση του ειδικού λογισμικού του ΤΕΕ, η κλίση γίνεται αυτόματα χωρίς παρέμβαση του χρήστη.